" alt="Inkubator pre nezamestnanych absolventov">


...eMail formulár (mailForm) Mapa webu (sitemap) Tlašiť stránku (print)...Organizator projektu
...Realizátor

...clenovia projektoveho tymu
...Tútori a odbor

...Projekt je spolufinancovany EU
...Projekt je
...spolufinancovaný
...Európskou úniou

Projekt

Projekt PHARE č. 2003–004–995–03–11–7

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici získala v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Phare 2003 grant, ktorý je určený na zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl umeleckého zamerania v rámci SR. Projekt realizovala v spolupráci s partnerom Bc. Art. Andrejom Hudecom.
Obsahom projektu
je vzdelávanie absolventov v oblasti malého a stredného podnikania a odborná prax v dielňach a na stavbách pri obnove historických pamiatok.

Účastníci projektu
12 nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl, združených stredných škôl a stredných odborných učilíšť v študijných a učebných odboroch: konzervátorstvo a reštaurátorstvo, štukatér, keramik, umelecký rezbár, umelecká maľba, resp. v príbuzných odboroch.


AKTIVITY PROJEKTU PHARE
Prieskum trhu a prieskum zamestnávateľov
Projektový tím vykonal marketingový prieskum trhu s umelecko-remeselnými výrobkami a suvenírmi, ktorého cieľom bolo zistiť odbytové možnosti výrobkov, ktoré môžu účastníci projektu vyrábať počas odbornej praxe v dielni.

Druhá časť prieskumu bola orientovaná na zamestnávateľov, ktorí majú v predmete činnosti umelecko-remeselné, konzervátorské a reštaurátorské práce resp. obnovu historických stavieb. Cieľom bolo zistenie záujmu o prijatie účastníkov projektu na odbornú prax, prípadne aj o ich ďalšie zamestnanie po ukončení realizácie projektu.
Vzdelávací kurz „Základy podnikania“
Absolventi stredných odborných škôl počas štúdia získajú väčšinou len základné vedomosti z ekonomiky. Sú nedostatočné pre samostatnú prácu v umelecko-remeselných odboroch, kde prakticky neexistujú veľkí a stabilní zamestnávatelia a preto samostatné podnikanie alebo práca vo firmách malej a strednej veľkosti sú základnou formou zamestnania.

Kurz „Základy podnikania“, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, bol realizovaný vzdelávacou firmou IVAKS, s.r.o. Bratislava. Kurz rozšíril vedomosti a zručnosti účastníkov projektu v oblasti malého a stredného podnikania, čo zlepší ich predpoklady pre samozamestnania sa v blízkej budúcnosti.

Obsah kurzu tvorili nasledovné témy:
- komunikačné a obchodné zručnosti,
- právne minimum – pracovnoprávne vzťahy,
- právne minimum podnikateľa a firmy,
- živnosť, marketing a podnikateľský plán.

Zriadenie pracovného inkubátora
V priestoroch školy bol vytvorený pracovný inkubátor, ktorý bol zariadený a vybavený nástrojmi, materiálmi a ďalšími pomôckami a v ktorom účastníci projektu vykonávali počas ôsmich týždňov odbornú prax.

Odborná prax v dielni
Odborná prax v dielni umožnila účastníkom projektu doplniť si získané odborné zručnosti o ďalšie techniky a technológie, ktoré sa uplatňujú pri konzervácii a reštaurovaní pamiatok alebo pri tvorbe nových umelecko-remeselných artefaktov.
Účastníci projektu pracovali na predmetoch, ktoré sa uplatnia pri obnove konkrétnych pamiatok v Banskej Štiavnici a okolí, a tiež pripravili návrhy a prototypy výrobkov, ktoré by sa mohli umiestniť na trhu s umelecko-remeselnými predmetmi a suvenírmi.

Odborná prax u zamestnávateľov na umelecko-remeselných stavebných prácach
V priebehu šiestich týždňov si mohli účastníci projektu rozšíriť svoje zručnosti a skúsenosti praxou na obnove historických stavieb priamo u vybraných zamestnávateľov. Okrem vlastnej praktickej činnosti sa mohli zoznámiť s problematikou organizácie stavebných prác, koordinácie a kooperácie jednotlivých profesií.

Niektorí účastníci projektu si v súlade so svojím odborným zameraním a záujmom mali možnosť prakticky vyskúšať aj práce iného charakteru, napríklad pri konzervácii a reštaurovaní archeologickej keramiky alebo pri tvorbe úžitkovej grafiky a reklamného dizajnu.

Propagácia a diseminácia výsledkov projektu
V rámci projektu bola vytvorená informačná brožúrka a internetová stránka projektu, kde okrem prezentácie priebehu a výsledkov projektu majú priestor odborné profily jednotlivých účastníkov projektu. Táto časť internetovej stránky má pomôcť získať pre nich zamestnanie alebo pracovné zákazky po ukončení projektu.

Účastníci projektu „Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov“ získali:
- osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu „Základy podnikania“,
- osvedčenie o absolvovaní školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
s platnosťou 2 roky,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou s platnosťou 1 rok,
- osvedčenie o absolvovaní odbornej praxe.

Rozsah vzdelávania a odbornej praxe
Kurz základy podnikania – 80 hodín
Odborná prax v dielňach – 240 hodín
Odborná prax u zamestnávateľa – 180 hodín

Miesto realizácie projektu:
Vzdelávanie - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.
Odborná prax v dielňach – pracovný inkubátor v priestoroch Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.
Odborná prax u zamestnávateľov - realizovaná u vybraných zamestnávateľov vo firmách a na stavbách.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov SPŠ Samuela Mikovíniho.Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


 
Európska Komisa


SPŠ S. Mikovíniho


Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky
Agentúra pre podporu regionálneho rozvoja

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky